Borzoi Joy!


Zvezdah.


Zvezdah.


Rooshka.


Gypsy.


Krilatka and Tildie.


Gypsy and Zvezdah.


 


 Home

Copyright Rey and Yvonne McGehee 2004.